Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. En avvikelse från nedan angivna köpvillkor är giltig endast om kunden och Headler AB skriftligen har överenskommit därom. Verksamheten bedrivs i bolaget Headler AB. (org.nr: 556861-7319) och innehar F-skattesedel.

Priserna anges i svenska kronor (SEK).

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen (1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), nedan kallad distansavtalslagen. Denna innefattar även innefattar skydd för Headler.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

I de fall beställning genomförs av en person under 18 år kräves målsmans tillstånd för att köpet ska bli giltigt. Beställningar får ej heller göras av personer som står under förmyndarskap. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Headler.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Headler.se friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på hela sortimentet förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift om 49 kr. Denna frakt gäller oavsett antal beställda varor. Då orderns värde överstiger 800 kr är frakten gratis. Betalning sker med Klarna via kortbetalning, faktura, delbetalning eller via internetbanksbetalning. Ingen fakturaavgift utgår, men ev påminnelseavgifter vid utebliven betalning gäller enligt Klarnas gällande villkor. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har registrerats. Headler.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Headler.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för vanligtvis leverans inom 1-5 arbetsdagar. Det kan dock framgå annan leveranstid beroende på lagerstatus på produkterna, det framgår då tydligt på den produkt du vill köpa vilken leveranstid som gäller. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas påföljande måndag eller helgfri vardag. Leverans av köpta varor sker med Posten AB eller i förekommande fall med annan logistikpartner som t.ex. DHL och Schenker.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Headler.se:s köpvillkor. Se rubriken ”Reklamationsvillkor och ångerrätt”.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Headler.se per e-post eller brev.

Headler.se skickar endast till Svenska adresser för tillfället, undantag görs endast efter kontakt med kundservice.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Headler.se:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Headler ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av förlust eller skada, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfyllda några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor som beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Headler.se via e-post (support@headler.se) och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Headler.se skall kunden först ha kontakta oss via E-post för att få ett returnummer så kommer vi med vidare instruktioner,  information och hur du ska returnerade din order.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 350:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Headler.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Enligt ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” finns en ångerrätt som gör att alla kunder har rätt att återlämna varor.

Hos oss gäller detta:

  • 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, genom att kontakta vår kundservice inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot beställda varan
  • Vi har EJ fria returer, Du betalar returfrakt
  • På det belopp som ska återbetalas har Headler rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till support@headler.se INNAN ångerfristen löpt ut inkl ditt ordernummer, ev fakturanummer, namn på varan och gärna en kort kommentar om varför du valt att göra detta.

Observera att du EJ ska skicka tillbaka varan INNAN du fått ett returnummer. Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. Vid utövande av ångerrätt betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Headler. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Headler enligt anvisningar som anges i din kommunikation till vår kundservice.

Headler betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum då vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vårt lager tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Headler.se, debiteras en avgift om 350:- + moms för att täcka Headler.se:s kostnader för transport och administration. Detta kommer att faktureras kunden.

Transportskadat gods

Om en vara från Headler.se skadas i transport och leverans, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Headler.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Headler.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter

När du registrerar dig/gör en beställning hos Headler.se samtycker du till att dina personuppgifter lagras hos Headler.se för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i form av leverans och service etc. åt dig. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Dina personuppgifter kommer även användas för e-postutskick, vilka du kan avregistrera dig ifrån. Headler.se kommer inte att ge ut dina personuppgifter till annan.

Garanti

Vid reklamationer och garantiärenden, kontakta support@headler.se.